ឱកាសការងារ
ផ្នែកលក់
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Faceline Skin Clinic
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក NA
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Communicate the value proposition of Face line services and products to the sales team and develop the sales tools that support the selling process of your products 
 • Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails;
 • Maintain records of customers who do not make a purchase and follow up as needed.
 • Cold calling to arrange meetings with potential customers to prospect for new business;
 • Making accurate, rapid cost calculations and providing customers with quotations;
 • Sales database – updating where necessary to allow effective promotions
 • Survey regularly on competitor activities and collect all necessary information and materials
 • Prepare daily, weekly and monthly research and products report

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor’s in Sale/Marketing or Business administrative or related field… 
 • At least 1 years of product Sales 
 • Similar previous background for the beauty salon serviced clinic 
 • Good understanding of the service products of beauty salon
 • Good written and spoken English or other languages would be more advantage. 
 • Computer literacy (Ms Word, Excel, Internet-email is a plus)
 • Knowledge in beauty salon is advantage

អំពីការដាក់ពាក្យ

We offer competitive benefits packages and better salary with good working environments.

 

Interested candidates are requested to submit a cover letter with CV and recent photo (4x6) and salary expectation to AnAnA Building: #95, 3th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh, Tel: (885) 23 226 622, Fax: (855) 23 224 500, H/P: 081 831 516/061 226 648, Email: career@mekongnet.com.kh with caption subject. Sales Representative. Early applications will be prioritized.

 

Applications must be submitted before 31 January 2019 and will not be returned. 

Only short-listed candidates will be contacted for interview.


មតិយោបល់