ឱកាសការងារ
ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Faceline Skin Clinic
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក NA
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា ភាសាអង់គ្លេស
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Ensure the best impression of the clinic for direct walk-in visitors or phone calls
 • Perform clerical duties and receptionist for FaceLine Cambodia with the appreciate distribution of correspondence, including letters, notices, memorandum…
 • Monitor and maintain cleanliness, sanitation and organization of assign work areas
 • Daily cash collection from customer & receipt for cash or cheque collection from customers
 • Maintain correct cash balances at cash registers

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor Degree of Business administrative or related field. 
 • Minimum1 year experience of office reception/customer service/relevant work experience. 
 • Computer and office technology:  Microsoft Office, especially Excel, Word, and Email/Internet 
 • Good interpersonal skills; good communication and administrative function 
 • Always happy to the customer and responsible to your work attitude 
 • Good spoken and written English. 

អំពីការដាក់ពាក្យ

 

We offer competitive benefits packages and better salary with good working environments.

 

Interested candidates are requested to submit a cover letter with CV and recent photo (4x6) and salary expectation to AnAnA Building: #95, 3th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh, Tel: (885) 23 226 622, Fax: (855) 23 224 500, H/P: 081 831 516/061 226 648, Email: career@mekongnet.com.kh with caption subject. Receptionist. Early applications will be prioritized.

 

Applications must be submitted before 31 January 2019 and will not be returned. 

Only short-listed candidates will be contacted for interview.


មតិយោបល់