ឱកាសការងារ
Technician
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Faceline Skin Clinic
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក NA
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Technicians are required to; assist customers, perform facials, and assist doctors in procedures. 

តម្រូវការការងារ

  • Can read and understand English. Vietnamese and Chinese are a plus. All other languages are welcome. 
  • At least High School Diploma. 
  • Some experience in aesthetic clinics/hospital
  • Bright and positive personality. 
  • Customer service is important to you. 
  • Experience with massage, even better!

អំពីការដាក់ពាក្យ

We offer competitive benefits packages and better salary with good working environments.

Interested candidates are requested to submit a cover letter with CV and recent photo (4x6) and salary expectation to AnAnA Building: #95, 3th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh, Tel: (885) 23 226 622, Fax: (855) 23 224 500, H/P: 081 831 516/061 226 648, Email: career@mekongnet.com.khwith caption subject. Receptionist. Early applications will be prioritized.

 

Applications must be submitted before 31 March 2019 and will not be returned. 

Only short-listed candidates will be contacted for interview.


មតិយោបល់