ឱកាសការងារ
រដ្ឋបាល
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ 200$ - 300$
កម្រិត រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Prepare documents for Ministry required and partners

 • Prepare quotation, contract for clients

 • Record and keep document in-out from ministry and other admin task

 • Prepare AP, PO, Consignment to account team

 • Record the attendant of each department

 • Monitoring and maintaining office equipment, inventory supplies, orders replacement supplies as needed

 • Weekly and monthly report of stationery and cleaning material

 • Organizing meeting room scheduling, equipment, and cleaning

 • Prepare company event: staff trip, annual party….

 • Prepare other request submit to finance department

 • Search quotations and purchasing materials and supporting each department for what their needs

 • Prepare account documents

 • Other tasks assigned by HR/Admin Manager

តម្រូវការការងារ

Be fresh graduacte in related field

Good Level of Khmer and English Communication: Writing, Speaking and Listening

Have strong interest in meeting people

Show Flexibility and a Positive Attitude

Have strong work ethics

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please send your CV and cover letter to our mail, jobs@time-media.com or drop at our office, #24, St.10, Borey Piphub Thmey, Toul Sangke (St.62), Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia


មតិយោបល់