ឱកាសការងារ
Health & Nutrition Officer
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Unicef
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន អ្នកផ្សេងទៀត
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក N.A
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា ភាសាខ្មែរ - ភាសាអង់គ្លេស
អាយុ NA ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Health & Nutrition Officer  provides professional technical assistance and support for programme/project design, planning, implementation, monitoring, evaluation, and administration of programme/project activities, including data analysis, progress reporting, knowledge networking and capacity building, in support of achievement of planned objectives of the work plan, aligned with Health & Nutrition programme goals and strategy.
The position reports to the Health Specialist.
Key End-Results
1. Accurate information, data analysis, and documentation are timely made available to support  situation analysis, sectoral input and reporting.
2. Technical assistance are provided to the development and implementation of integrated Health & Nutrition strategies and approaches through participation and collaboration with internal and external partners. 
3.  Work plan and objectives are effectively established and planned results are timely delivered through technical support and coordination in consultation with all relevant partners.
4. Project efficiency and effectiveness are enhanced through effective implementation follow-up. 
5. Project implementation progress is monitored for adjustment and improvement of program delivery and sustainability. Gender/sex disaggregated data and inputs provided relevant to the Health & Nutrition programme.
6. Transparency is ensured for supply and non-supply assistance and disbursement of programme funds for Health & Nutrition.
7. Effective partnership and working relationships are maintained for advocacy, technical coordination, information sharing and knowledge networking.
8. Up-to-date programme information is kept available and reports prepared and shared with relevant stakeholders as required to support the Health & Nutrition programme by the effective implementation of integrated monitoring system. 
9. Emergency preparedness is maintained,  and in emergencies, emergency responses with                       effective coordination are provided and in line with the Core Commitments for Children (CCCs) in Humanitarian Action, partnerships with the Health and Nutrition humanitarian actors strengthened within the Inter-Agency Standing Committee (IASC).
10. Other assigned duties and responsibilities are effectively accomplished.
 

Key Accountabilities and Duties and Tasks
* Within the delegated authority and under the given organizational set-up, the incumbent may be assigned the primary, shared, or contributory accountabilities for all or part of the following areas of major duties and key end-results.
1. Accurate information, data analysis, and documentation are timely made available to contribute to situation analysis, sectoral input and reporting.
• Assists the preparation and periodic update of the Situation Analysis by compiling Health & Nutrition data, analysing and evaluating relevant information and providing the technical input in a timely and accurate manner. Drafts chapters, prepares statistical data reports, and assists with preparation of sectoral input to the programme documents as required. Contributes to the consultation and coordination with key partners at all levels.
2. Technical assistance are provided in the implementation of integrated Health & Nutrition approaches through participation and collaboration with internal and external partners. 
• Provides technical assistance in the integration of the Health & Nutrition programme with other sectors in collaboration with other UNICEF sectors, particularly Health, Nutrition, CSD, HIV/AIDS. WASH, and programme communication. Contributes to build on intersectoral experience and establish partnerships to promote innovative approaches to address immediate and underlying determinants of maternal, new-born and child health and nutrition, recognizing that health and nutrition outcomes are not the results of action in the health and nutrition sectors alone. • Assists in the design, planning, monitoring and evaluation of the Health & Nutrition programme to be implemented in the locality. • Supports the improvement of programme delivery with emphasis on sustainability of intervention and community participation based on Human Rights framework and cross sector approach to programming and Community Capacity Development. 
3. Work plan and objectives are effectively implemented and planned results are timely delivered through technical support and coordination.
• Assists in the development of the sectoral work plan and technical decisions as well as for administration, implementation and monitoring of sectoral project activities. Analyses data and information, and drafts progress reports; drafts changes in project work plans, as required. Monitors to ensure objectives and targets are timely met and achieved, through effective coordination and collaboration, by participating in a teamwork of professional and support staff. 

• Assists in the planning and organizing training/development activities to upgrade the capacity of the Country Office staff as well as government and NGOs in the programme development, implementation and management of Health & Nutrition programme.  Assists in Identifying training needs and conducts relevant orientation, workshop, training and learning/development activities for the staff as well as for government personnel and beneficiaries, in collaboration with knowledge institutions.
4. Project efficiency and effectiveness are enhanced through effective implementation follow-up. 
• Provides timely implementation follow-up, including monitoring UNICEF inputs, local conditions and resources, flow of supply and non-supply assistance, and project status to build on project efficiency and effectiveness. • Assists in identification and selection of Health & Nutrition supplies and equipment. Follows up on delivery of cash assistance and liquidation of advances and proper planning, delivery and use of supply component of the project. Ensures that activities are in accordance with  plans of action. Records information on utilization of resources and distribution of supplies. 
5. Project implementation progress is monitored for adjustment and improvement of program delivery and sustainability. Gender/sex disaggregated data and inputs provided relevant to the Health & Nutrition programme.
• Participates in the field visits to UNICEF project sites for monitoring project activities and local conditions, and follows up with local government counterparts and other partners on project implementation. Assists in identifying necessary action for programme adjustments, acceleration, improvement and sustainability. Assists government counterparts and other partners in the planning and management of Health and Nutrition Programme.  Reports to supervisor and/or Head of Office the outcome of programme monitoring and review meetings with Government counterparts and all other relevant partners. Drafts changes in programme work plans as required.  Support maintenance of information system for monitoring gender/sex disaggregated data.
6. Transparency is ensured for supply and non-supply assistance and  disbursement of programme funds for Health & Nutrition.
• Coordinating with Operations and Supply staff on supply and non-supply assistance activities, ensures UNICEF and Government partner and all implementing partners accountability. Liaises with local authorities to ensure timely submission of financial requests and reports. Monitors disbursements of funds, ensuring those activities are within established plans of action and programme budget allotments; and to orientate and train Government and UNICEF implementing partners in UNICEF supply and non-supply policies and procedures. Drafts financial status reports for management as required.
7. Effective partnership and working relationships are maintained for advocacy, technical coordination, information sharing and knowledge networking.
• Exchanges information and knowledge with other programmes to contribute to achievement of overall country programme objectives. Assists in establishing effective monitoring, knowledge database/network and reporting systems to ensure the availability of current and accurate programme information/data, and contributes to the development of communication materials and strategies to support advocacy and community participation for Health & Nutrition; and to widen partnership with all stakeholder at national, regional, district, community and household levels as well as with funding partners including the private sector in order to accelerate achievement of Health and Nutrition related MDGs goals. • Keeps close contacts with external counterparts, including those of the UN and national partners, in order to improve the ability to collect and disseminate relevant data, exchange information on programme/project development and implementation. Shares knowledge information, experience and lessons learned.
8. Up-to-date programme information is kept available and reports prepared to support the Health & Nutrition programme by the effective implementation of integrated monitoring system. 
• In consultation with monitoring and evaluation colleagues, conducts accurate and timely monitoring and data collection, and supports an integrated monitoring system, in consultation with all relevant stakeholders..  • Assists with partners to ensure that monitoring systems are properly designed, and that data collection and analysis from field visits are coordinated and standardised across programmes to feed into to programme performance monitoring. • Analyses monitoring data, and provides feed-forward or recommends adjustment as appropriate to ensure achievement of programme objectives. • Assists in the timely preparation of annual sector status reports in compliance with the established guidelines and procedures. Assists in the drafting and preparation of programme reports for management, Board, donors, budget reviews, programme analysis, and annual reports, as required.
9. Emergency preparedness is maintained,  and in emergencies, emergency responses  are effectively provided.
• Assists in the implementation of emergency preparedness plan relating to Health & Nutrition. In case of emergency, assists in monitoring and assessing the nature and extent of the emergency in the assigned area. Provides assistance to the Country Office as required In line with the Core Commitments for Children (CCCs) in Humanitarian Action, strengthens partnerships with the Health and Nutrition humanitarian actors s within the Inter-Agency Standing Committee (IASC).
10. Other assigned duties and responsibilities are effectively accomplished.
• Performs any other duties and responsibilities assigned as appropriate to the purpose of this post, and delivers the results as required.
Job Grade Factors
• The scope of the job duties range from proper data collection and analysis, the timely preparation of routine, concise and accurate monitoring reports, including monitoring project status and the flow of supply and non supply assistance, recommending appropriate adjustments as required, to preparation of timely and accurate budget reports.
• The job requires primarily professional analytical and contributory technical work, including collection and assembly of data and background information; prepares tables, graphs or other statistical data for technical review and monitoring purposes. Individual decisions will be mostly technical judgement on the processing of the work, subject to the consent from the supervisor. The work must contribute to the achievement of team’s planned objectives at the professional quality level. The supervisor guides and oversees the work process, progress and end-results. 
• Professional support work includes administration of ongoing programmes/projects within established rules and regulations.

តម្រូវការការងារ

Core Values 

  • Commitment       • Diversity and Inclusion       • Integrity
Core Competencies 
     •  Communication  [II]      •  Working with People  [I]      •  Drive for Results  [I] 
Functional Competencies 
     •  Formulating Strategies and Concepts [I]      •  Analysing [II]        •  Applying Technical Expertise [II]            • Learning and Researching [II]      •  Planning and Organizing [II]

Qualifications
Education:
University degree in Public Health and Nutrition, Child Development, Social Development, Community Development, or other relevant disciplines.  
Work Experience:
One year of professional work experience in planning, programming, implementation monitoring and evaluation of health programmes. 
Professional work experience in a programme management function or a technical expert capacity in child survival & health care.
Developing country work experience (for IP) or field work experience (for NO) 
Background/familiarity with Emergency.
Languages:  
Fluency in English and Khmer is required. 
Technical Knowledge    [  ]
A) Specific Technical Knowledge Required (for the job) 
(Technical knowledge requirements specific to the job can be added here as required.)  
•  Programmatic goals, visions, positions, policies and strategies for the Health & Nutrition programme •  Mid-term Strategic Plan, Millennium Development Goals •  Knowledge of one of the technical areas of UNICEF programmes (e.g., Health, Nutrition, Health & Nutrition, CSD, PMTCT,HIV/AIDS, malaria, WASH, EPI).
B) Common Technical Knowledge Required (for the job group) 
Knowledge of theories and practices in: •  Child and Maternal Nutrition and Health •  Nutrition and Health Promotion and Disease Prevention •  Public Health and Nutrition •  Educational Interventions in Health and Nutrition Care •  Environmental Health and Nutrition •  Knowledge Management •  Computer software application, including word processing, spreadsheet and corporate software packages General knowledge of: •  Methodology of programme/project management •  Programmatic goals, visions, positions, policies and strategies in Health & Nutrition  •  Knowledge of global health and nutrition issues, specifically relating to children and women, and the current trends, methods and approaches. •  Policies and strategy to address national and global health and nutrition issues, particularly relating to conflicts, natural disasters, and recovery. •  Emergency programme policies, goals, strategies and approaches.       •  Gender equality and diversity awareness
C) Technical Knowledge to be Acquired/Enhanced (for the Job) 
•  Knowledge of the latest developments and technology in related fields. •  Knowledge of local conditions and country legislation relevant to UNICEF programmes •  UN policies and strategy to address international humanitarian issues and the responses. •  UN common approaches to programmatic issues and UNICEF positions •  UN security operations and guidelines. • UNICEF strategic framework for partnerships and collaborative relationships.
  

អំពីការដាក់ពាក្យ

To apply click here


មតិយោបល់