ឱកាសការងារ
ផ្នែកឱសថការី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Medical services
ចំនួនបុគ្គលិក 20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា ភាសាខ្មែរ
អាយុ 20 up ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

ដោយមានការគាំទ្រពីអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើង មន្ទីសម្រាកព្យាបាលរោគកុមារម៉ាក់ស៊ីឃែរ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែល្អប្រសើរ ដល់ការថែទំាសុខភាពបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក។

តម្រូវការការងារ

ផ្នែកឱសថការី (ចំនួន ២នាក់)
# មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
# ចេះភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ

# ផ្តល់អតិភាពដល់អ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍ និងអ្នកចេះគ្រប់់គ្រងស្តុក

អំពីការដាក់ពាក្យ

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំសំរាប់ពត៌មានបន្ថែមៈ

E-mail: cheapediatric@gmail.com

☎️ ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖
០៩២ ៥៩០ ៥៥៥
០៩៣ ៥៩០ ៥៥៥
០២៣ ២៣១ ៣៩៥


មតិយោបល់