ឱកាសការងារ
ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Medical services
ចំនួនបុគ្គលិក 20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា ភាសាខ្មែរ
អាយុ 20 ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

មន្ទីសម្រាកព្យាបាលរោគកុមារម៉ាក់ស៊ីឃែរ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់លើផ្នែក

តម្រូវការការងារ

1/ ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក (ចំនួន ៣នាក់)
# ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្ររង បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក
# ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ (ការិយាល័យ)

# ផ្តល់អតិភាពដល់អ្នកធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកកុមារ និងផ្នែកវះកាត់

អំពីការដាក់ពាក្យ

E-mail: cheapediatric@gmail.com


មតិយោបល់