ឱកាសការងារ
ផ្នែកទទួលភ្ញៀវ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Medical services
ចំនួនបុគ្គលិក 20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ ស្រី ភាសា
អាយុ 20 ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

លក្ខខណ្ឌការងារ

  • ចេះស្វាគមន៍អ្នកជំងឺ និងណែនាំអ្នកជំងឺពីសេវាគ្លីនិក
  • ផ្តល់ពត៌មានដល់អ្នកជំងឺ
  • ចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺ ផ្តល់លេខរង់ចាំដល់អ្នកជំងឺ​ និងណែនាំអ្នកជំងឺចូលពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យ

តម្រូវការការងារ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

  • និស្សិត ឬ បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ
  • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកំព្យូទ័រ
  • អទិភាពសំរាប់អ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារនៅមន្ទីរពេទ្យ

អំពីការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញេីរពាក្យសុំបម្រេីការងារតាមរយះ
E-mail: cheapediatric@gmail.com
☎️ ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖
០៧០​​​​ ៣១១ ៣៥៥
០៩២ ៥៩០ ៥៥៥
០៩៣ ៥៩០ ៥៥៥
០២៣ ២៣១ ៣៩៥
------------------------
This is Maxicare's map.


មតិយោបល់