ឱកាសការងារ
ផ្នែកសរសេរអត្ថបទសុខភាព - Health Writer
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ 200$ - 300$
កម្រិត និស្សិត / អ្នកហាត់ការ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Approach Doctor for Interview
Prepare Interview Questions
Conduct Interview with Doctors (Sometimes video recorded)
Write article/lesson and pass to editor

តម្រូវការការងារ

University Student or graduates (Major in Media & Communications and Health & Sciences are preferred)
Have strong interest in meeting people, interviewing and writing

Good Level of Khmer and English Communication: Writing, Speaking and Listening
Show Flexibility and a Positive Attitude
Have strong work ethics

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please send your CV and cover letter to our mail, jobs@time-media.com or drop at our office, First Floor, #08, St.554,Boeung Kok I, Tuol Kork, Phnom Penh


មតិយោបល់

profile.png
Kyranai អម្បាញ់មិញ

Nice

profile.png
Kyranai អម្បាញ់មិញ

Good opportunity