ឱកាសការងារ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ​​​ និង ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី - Advertising and Sponsorship Senior Sales Officer
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 2 ប្រាក់ខែ 300$ - 500$
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Prepare Advertising and Sponsorship Sales Proposal to prospective clients

Approach and present proposal to prospective clients

Follow up with prospective clients and close sales

Delivery the promised tasks to related departments

Ensure the existing clients' satisfaction

Build good relationship with clients

តម្រូវការការងារ

Hold bachelor or master (In the field of Sales, Marketing, Communication are preferred)

Have at least 2 years in communication-related position (Sales, Marketing, Partnership, Public Relation)

Good Level of Khmer and English Communication: Writing, Speaking and Listening

Have strong interest in meeting people and consulting

Show Flexibility and a Positive Attitude

Have strong work ethics

 

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please send your CV and cover letter to our mail, jobs@time-media.com or drop at our office, First Floor, #08, St.554,Boeung Kok I, Tuol Kork, Phnom Penh


មតិយោបល់