ឱកាសការងារ
អ្នករៀបចំកម្មវិធី - Event Planner
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ 300$ - 500$
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Conduct survey to ensure the event and campaign match the interest and need of target people

Plan interesting event and campaign

Establishing the date, time and location of the event

Keep the cost of the event within budget and profitability plan

Handle vendor communication and contract

Prepare equipment and activities

Oversee the implementation of the event or campaign

Work with related departments to ensure the success of the event or campaign

 

តម្រូវការការងារ

Hold bachelor or master degree (In the field of Hospitality and Tourism Management is preferred)

Have at least 2 years in event-related position (Event Planner, Senior Program Officer, Community Relation,...)

Good Level of Khmer and English Communication: Writing, Speaking and Listening

Have strong interest in meeting people

Show Flexibility and a Positive Attitude

Have strong work ethics

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please send your CV and cover letter to our mail, jobs@time-media.com or drop at our office, First Floor, #08, St.554,Boeung Kok I, Tuol Kork, Phnom Penh


មតិយោបល់