ឱកាសការងារ
ផ្នែកសរសេរមាតិកាទីផ្សារ - Copywriter
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 1 ប្រាក់ខែ 250$ - 420$
កម្រិត និស្សិត / អ្នកហាត់ការ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

Write high-engagement social media content that reflects our brand’s voice

Write clear, attractive copy with a distinct voice

Collaborate with Marketing, PR and Customer Experience to develop a variety of content marketing materials

Edit and proofread copy as needed

Simultaneously manage multiple projects with short deadlines

Propose copy concepts and present underlying strategic thinking to business leaders

តម្រូវការការងារ

Hold bachelor or master (In the field of Media & Communications, Marketing, Journalism are preferred)

Have at least 1 year in content-related position (Writer, Marketing, Media, ...)

Experience in SEO and Online Content is a plus

Good Level of Khmer and English Communication: Writing, Speaking and Listening

Have strong interest in meeting and engaging with people

Creativity

Show Flexibility and a Positive Attitude

Have excellent time-management and organizational skill

Have strong work ethic

អំពីការដាក់ពាក្យ

If you are interested, please send your CV and cover letter to our mail, jobs@time-media.com or drop at our office, #08, St.554,Boeung Kok I, Tuol Kork, Phnom Penh


មតិយោបល់