ឱកាសការងារ
ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
ផ្នែកសរសេរមាតិកាទីផ្សារ - Copywriter 250$ - 420$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
អ្នករៀបចំកម្មវិធី - Event Planner 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ​​​ និង ឧបត្ថម្ភកម្មវិធី - Advertising and Sponsorship Senior Sales Officer 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកសរសេរអត្ថបទសុខភាព - Health Writer 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង ហេលស៍ថាម ខបផើរេសិន រាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទទាក់ទង