មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត


(15) 2.4k

មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត

About Us

Opening Hours


Opening 24/7

Comment

profile.png
Sophea Gps 4 ខែ មុន

ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ! តើxylocaïne oral gel អាចប្រើផ្នែកខាងក្រៅ ដូចជាលើស្បែលបានទេ? (ការចាក់ សាក់)។

profile.png
La DIn 8 ខែ មុន

ជំរាបសួរលោកគ្រូពេទ្យ តើលោគ្រូពេទ្យឈ្មោះអីជំនាញសន្លាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះ អរគុណ

profile.png
Healthtime Pro 8 ខែ មុន

សួស្តី! ដើម្បីជាការប្រសើរ បងគួរតែជួបពិគ្រោះផ្នែកជំងឺទូទៅឲ្យបានដឹងច្បាស់ជាមុនសិន ហើយខាងមន្ទីរពេទ្យនឹងធ្វើការណែនាំទៅកាន់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ...

Reply
profile.png
Chanrith Gino 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរលោក គ្រួពេទ្យ

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

ជំរាបសួរ! តើមានអ្វីដែលក្រុមការងារអាចជួយបានដែរឬទេ?

Reply
profile.png
Hak Tao 1 ឆ្នាំ មុន

Good

profile.png
Saing Darareaksmey 2 ឆ្នាំ មុន

Good