កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Leangseng Hak 3 | 0

ខ្ញុំឈឺសន្លាក់ម្រាមដៃទាំងសខាង កដៃ នឹងម្រាមជើង។ ខ្ញុំទៅពេទ្យឯកជនជាច្រើន តែមិបានផលសោះ។ តើគួទៅពេទ្យណា? ប្រសិនដឹង សូមជួយប្រាប់ផង អរគុណ

48 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

1 សប្តាហ៍ មុន

profile.png

Sira King 0 | 0

រមាស់ក្នុងសាច់បណ្ដាលមកពីអ្វីលោកគ្រូ?

94 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Park Sung Won 6 | 0

ងើបពីគេងមកមានអារម្មណ៍ចុករោយ ស្ពឹក គ្រប់កន្លែង ការដកដង្ហើម ស្រូបក្លិនមិនច្បាស់ រាងតឹងក្នុងច្រមុះ

103 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chorn Seyla 4 | 1

តើជំងឺត្បៀតសសៃខួរក្បាលអាចព្យាបាលជាឬទេ?

67 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

3 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chhourn Sarorn 0 | 0

Diabete type2

ជំងឺទូទៅ

74 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

3 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 1 | 0

សួរស្តី Healthogo

48 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

3 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 0 | 0

កូុនស្រីខ្ញុំទើបតែកើតបាន១២ថ្ងៃ (2.30kg) តែឃើញពោះគាត់ធំ តើអាចមានបញ្ហាអ្វីអត់ សូមជួយណែនាំឃ្លីកនិកដែលឫចទៅពិនិតផងបាទ

76 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

3 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 0 | 1

កូុនស្រីខ្ញុំទើបតែកើតបាន១២ថ្ងៃ (2.30kg) តែឃើញពោះគាត់ធំ តើអាចមានបញ្ហាអ្វីអត់ សូមជួយណែនាំឃ្លីកនិកដែលឫចទៅពិនិតផងបាទ

44 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

3 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chhengleang Thuch 0 | 0

ខ្ញុំអង្គុយធ្វើការមិនសុខសោះ គូទដូចជាទុលៗ ពិបាកអង្គុយហើយរមាស់ សើរៗក្នុងរុនគូទទៀត តើពីមូលហេតុអ្វី? អរគុណ?

59 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

3 សប្តាហ៍ មុន

3 សប្តាហ៍ មុន

profile.png

Khen Kheng 0 | 0

ខ្ញុំបន្ទោរបង់មានឈាមច្រើន តើវាបណ្តាលមកពីអ្វី?សូមលោកគ្រូ និង អ្នកគ្រូជួយពន្យល់ផង? ហើយមានវិធីអ្វីដើម្បីព្យាបាល។

65 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 សប្តាហ៍ មុន

3 សប្តាហ៍ មុន

profile.png

Si Tha 4 | 0

ថ្ងៃនេះសម្ពាធឈាមឡើង 14.5

112 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Kang Meas 2 | 0

ច្រមុះខ្ញុំតឹងនៅពេលគេង?

67 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ