កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Chakrya Sea 1 | 0

នាងខ្ញុំ ចង់ឆ្លះុ ក្រពះ ពោះវៀន ដោយបច្ចេកទេស ទំនើប តើមន្ទីរ ព9E1%ទ្យណា

61 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chhorm Hen 0 | 1

អត់ទោសបងទាំអស់គ្នាខ្ញុំសុំសួមួយថាបើយើងចង់បុត្រប្រុសរឺស្រីមានវិធីទេបងៗ

ការព្យាបាលដោយ​ចលនា

63 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chhorm Hen 0 | 0

អត់ទោសបងទាំអស់គ្នាខ្ញុំសុំសួមួយថាបើយើងចង់បុត្រប្រុសរឺស្រីមានវិធីទេបងៗ

ការព្យាបាលដោយ​ចលនា

106 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sokea Mou 0 | 0

What is Gamma-GT and how to protect and cure it

59 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 1 | 2

អត់​ទោស​បងៗទាំង​អស់​គ្នា​មាន​ស្គាល់​កន្លែង​ណា​ឯកទេស​រោគ​ស្ត្រី​ទេ​🙏

60 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Saroeun Pen 4 | 0

តើមានក្បួនចង់បានកូនតាមប្រាថ្នាទេ?សូមប្រាប់ផង។ឞ1ូនស្រី

105 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Koungkea Hercules 5 | 1

តើមានថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺទាចទE1%1កដែរទេ

71 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

សុខលាភ អាន 4 | 1

កូនប្រុសអាយុ៤ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបានឈឺគ្រុនឈាមកាលពីថ្ងៃទី៣ខែកដ្កាសំរាកពេទ្យដល់ថ្ងៃ១៥កដ្កា
តែមកដល់ឥឡូវថ្ងៃទី២ខែសីហានឹងគាត់បត់ជើងធំមានហូរឈាមតាមរុទ្ធគូទច្រើនគួរសម(ឈាមស្រស់)
តើមកពីមូលហេតុអ្វីដែរ?
អរគុណសំរាប់ការឆ្លើយតប

81 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Heng Mengleang 2 | 0

តេីមានប្រភេទថ្នាំបាញ់ច្រមុះណាមួយមានគុណភាពល្អ? ឈ្E1%Eោះអ្វី?

85 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

ឃួន ស្គីន 2 | 0

ចុកណែនចុងដង្ហើ, ភើជូរ

89 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Zii Oun Smile 5 | 0

តើការមករដូវតិចនឹងរយៈពេលតែពីរថ្ងៃ ហើយការមករដូវថ្ងៃដំដូងធ្វើអោយយើងឈឺចុកចាប់ខ្លាំង!
តើអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វី?
ហើយគួរធ្វើបែបណា?

86 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Vibol Nern 4 | 0

សួស្តីលោកគ្រូពេទ្យ តើរោគសញ្ញាទារកកើត សួតមាន អាការៈបែបណាដែរ? សូមអរគុណ !!

164 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ