កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

ម៉ាក់ តារា កញ្ញា 0 | 0

ខ្ញុំឈឺក្រពះតើត្រូវញាំុថ្នាំអ្វីដែរល្អ?ពីមុនខ្ញុំឈឺក្រពះ រមួលពោះ ភឺរទៀត ចឹងដែរ បានទៅព្យាបាលញាុំថ្នាំ១ខែក៏បានធូ ហើយក៏លែងឈឺក្រពះដែរតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈឺទៀតហើយ សូមផ្ដល់យោបល់អោយខ្ញុំផងអរគុណច្រើន.

268 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ម៉ាក់ តារា កញ្ញា 0 | 0

ខ្ញុំឈឺក្រពះតើត្រូវញាំុថ្នាំអ្វីដែរល្អ?ពីមុនខ្ញុំឈឺក្រពះ រមួលពោះ ភឺរទៀត ចឹងដែរ បានទៅព្យាបាលញាុំថ្នាំ១ខែក៏បានធូ ហើយក៏លែងឈឺក្រពះដែរតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈឺទៀតហើយ សូមផ្ដល់យោបល់អោយខ្ញុំផងអរគុណច្រើន.

292 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ជំរាបសួរ។ ខ្ញុំចង់សួរថា តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចបន្តផឹកកាហ្វេបានដែររឺទេ?

280 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seng Vithong 0 | 0

បើយើងមករដូវមិនទៀងទាត់តើនាងខ្ញុំគួធ្វើដូចម្តេចទៅ

334 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Phal Sothy 0 | 0

សួរស្តី!
តើរបៀបលាងសំអាតភ្នែកបែបធម្មជាតិគេធ្វើយ៉ាងណា?

257 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

សួស្តី ទាំងអស់គ្នា!!!

ចំពោះតម្រូវការឈាមប្រភេទOមុននេះ យើងបានទទួលគ្រប់ចំនួនហើយ...តំណាងឲ្យបុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមការងារ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា...

ដោយក្តីគោរពរាប់អាន

289 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

Attention to those who have blood type “O”, there is an emergency case in need of blood, if you are willing to help, please call 093 66 11 50.

Your help would possibly save one life!!!

267 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

312 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

291 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

បើសិនជាកើតជំងឺរលាក បំពង់ក(inflammation of the throat) តើយើងគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីខ្លះ?
យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំ acetaminophen (Tylenol) or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil or Motrin) or naproxen តើល្អទេ?

291 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

តើឮជំងឺរលាកបំពុងក៏ គួរតែប្រើថ្នាំណាខ្លះ?

290 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី សួស្តី ខ្ញុំចង់បានធ្មេេញ ស តាម បែបធម្មជាតិ តែខ្ញុំបានព្យាយាមខាត់ ធ្មេញជាមួយសំបក ចេក និង អំបិលបានមួយរយៈ ហើយ តែដូចជាមិនទាន់ ឃើញ ប្រសិទ្ធភាព ទេ តើមានវិធីអ្វីផ្សេងឬទេ?

325 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន