កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

jasonsaing 0 | 0

A lesson a 4th grade book:

If you get up late, you will rush to school/work.
If you rush to school/work, you will forget this and that.
If you forget this and that, you will feel less confident.
If you feel less confident, you will perform poor result.
If you perform poor result, you will feel unproductive.
If you feel unproductive, you will feel sad/depressed.
When you feel sad/depressed, you will stay up late.
If you stay up late, you will get up late.

So my advice is set regular time sleep and get up.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

348 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

A healthy n happy mind can be caused by self-motivation and 1 simple thing u can do is to challenge ur mind filter by writing down 3 good things that have happened each day n praise/reward urself for making them happened...Be proud of urself!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

360 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 0 | 0

I have learned that " Asking someone who is depressed how he or she is doing can be a gift to him/her. It shows that they are matter to other people". You may try this too!


You may try it

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

332 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Ni Ta 0 | 0

Don’t forget to drink much water if you take multivitamins.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

316 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Brian Phot 0 | 0

Stress តប់ប្រមល់ បាក់ទឹកចិត្ត! គួរធ្វើយ៉ាងណាទើបបានប្រសើរ?

សៀវភៅកំណត់ហេតុ(Journal) អាចជួយអ្នកបាន។ សរសេរ​អ្វីដែលអ្នកកំពុងគិត និងបញ្ហាទាំងឡាយចូលក្នុងសៀវភៅ។​ បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមគិតតែពីដំណោះស្រាយម្តង។ កុំភ្លេចសរសេរទុក នូវចំនុចដែលអ្នកបានដោះស្រាយហើយ និង​ពីរបៀបដោះស្រាយទុកប្រើពេលក្រោយទៀត។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

310 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Psychology says "The cells in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system"...Let's be positive!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

308 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Never drink alcohol with medicines.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

307 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ដើម្បីការពារខ្លួននៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់ត្រូវធ្វើការតាមដានកត្តាទាំងបីឲ្យបានទៀងទាត់៖
* HbA1c
* កម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
* រក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យបានល្អ។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

319 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Bun Chanvichet 0 | 0

ចំណេះដឹង ឬគន្លឺះអំពីសុខភាព

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

330 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

បេីមានបញ្ហាឈាមច្រមុះញឹកញាប់ ទេាះច្រេីឬតិច គួរទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ ដេីម្បីស្វែងរកមូលហេតុនិងទទួលការព្យាបាលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

437 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Meditating for about 10min before bed somehow gets you healthier mind and better sleep...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

311 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kheang Siv Hung 0 | 0

អាចរកបានតាម app Healthogo នេះ ដោយចុចលេីពាក្យគ្លីនិក រួចចុចកន្លែងស្វែងរកដែលនៅលេីគេ បន្ទាប់មកយកពាក្យជំងឺ រួចបងហ្នឹងឃេីញបញ្ជីជំងឺ សូមស្វែងរកពាក្យ ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ហេីយចុចស្វែងរក បងហ្នឹងឃេីញគ្លីនិកដែលព្យបាលជំនាញនេះហេី

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

396 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន