កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 3 | 0

ពេលណាគួរមកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យភ្នែក?

ក្នុងករណីស្រវាំងបន្តិចបន្តួច ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកធ្វើការ ឬសិស្សនិស្សិត ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្នែកជាចម្បងក្នុងការសម្លឹងមើលរបស់តូចៗរយៈពេលយូរ ដូចជាសៀវភៅ កុំព្យូទ័រ ក្តារខៀន​ឬក៏ការបញ្ចាំង មេរៀនតាមស្លាយ (Slides show)ជាដើមគួរតែជាពេលដែលគាត់ត្រូវទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកវាស់វ៉ែនតាហើយ។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

365 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 2 | 0

ប្រសិនបើអ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត អ្នកអាចចាកចេញពីទីនោះបាន ព្រោះអ្នកមិនមែនជាដើមឈើទេ។
‍«សុខភាពផ្លូវចិត្តពិតជាសំខាន់ ដែលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់។ »

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

339 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 3 | 0

When you are pregnant you can also exercise like: swimming, dancing, non moving biking, yoga.

Exercise may help you sustain your weight and keep you away from some risky disease like diabetic.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

354 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Toun Synat 0 | 0

សួរស្ដីខ្ញុំចង់ដឹងពីជំងឺគីស តើវាកើតឡើងដោយសារអ្វី? តើវាជាជំងឺសាហាវដែររឺទេ?

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

376 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kyranai 2 | 0

If you think eating healthy is expensive, just wait till you see the medical bills you have to spend from eating cheap crappy food!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

346 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 4 | 0

កុំបង្អត់ខ្លួនឯងអោយឃ្លាន តែក៏កុំហ៊ានញ៉ាំចិត្តចង់ណា ។ អ័រម៉ូនស្រ្តេសនៅជិតៗហ្នឹង ចាំតែធ្វើអោយយើងធាត់ទេ ! 😂

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

321 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 2 | 0

Lovely Advice

Health:
1. Drink plenty of water
2. Eat breakfast like a king, Lunch like a prince and dinner like a beggar
3. Sleep for 7 hours
4. Take a 10 min walk daily and while you walk, smile.

Personality:
1. Don't compare your life to other
2. Don't have negative thoughts or things you cannot control, instead invest your anergy in the positive present moment.
3. Dream more while you are awake
4. You don't have to win every argument. Agree to disagree.

Society:
1. Call your family often
2. Each day give something good to other
3. What other people think of you is non of your business
4. Your job won't take care of you when you are sick, your friends will, Stay in touch.

Life:
1. Do the right thing
2. Get rid of anything that isn't useful, beautiful and joyful
3. The best is yet to come
4. Your inner most is always happy, So, BE HAPPY.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

370 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

អេគីប គ្លីនិក 3 | 0

កាហ្វេជាកត្តាមួយដែលអាចបណ្តាលអោយមានច្រាលទឹកអាសីុតក្រពះ

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

343 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Say Daneth 3 | 0

គណៈវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្ន រួមមាន គណៈគ្រូពេទ្យ គណៈឱសថការី គណៈទន្តពេទ្យ គណៈឆ្មប និងគណៈគិលានុបដ្ឋាក។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

347 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 3 | 0

សូមកំុនិយាយថាស្អប់មនុស្សណាមួយ ប្រាប់ដល់នរណាម្នាក់ ព្រោះពេលខ្លះអ្នកគ្រាន់តែមិនចូលចិត្តចំណុចតូចមួយរបស់គេប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកនឹងស្តាយពាក្យដែលខ្លួនបាននិយាយ។ ចាំថា គ្មានអ្នកណាកើតមករួមជាមួយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះនោះទេ...... អ្នកខ្លួនឯងក៏៏ដូចគ្នា។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

345 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kyranai 0 | 0

I have just read some texts and I have found some info on how long should we nap?...Hope this can be useful :)
A-10-20 mn : boost alertness, energy, make it easier to get back to your workflow
B-30 mn : make you feel groggy for 30 mn after waking up
C-60 mn : improve remembering facts, faces and names. Might feel grogginess after waking up
D-90 mn : improve emotional, procedural memory, creativity. Easier to wake up from.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

337 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបានប្រកាសថា ទារកដែលទើបនឹងកើតដល់អាយុ ២ឆ្នាំ គួរគេងជាមធ្យមពី ១២ ទៅ១៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ចំពោះកុមារអាយុ ៤ ឆ្នាំត្រូវការពេល ១១ ម៉ោង ដើម្បីគេង ហើយកុមារអាយុ ១០ ឆ្នាំគឺ ១០ ម៉ោង។ ដល់អាយុ១៦ឆ្នាំ ដំណេកជាមធ្យមរបស់ពួកគេគឺ ៩ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

334 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន