គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរព្យាបាល​ធ្មេញឯកទេស - Ekates Dental Clinic

មន្ទីរព្យាបាល​ធ្មេញឯកទេស - Ekates Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(47)
1.2k
First Center Polyclinic

First Center Polyclinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
1.7k
គ្លីនិក ព្រីនសេស - Pricess Clinic

គ្លីនិក ព្រីនសេស - Pricess Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(129)
1.8k
ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ ឌី ឃែរ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(12)
746
មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital

មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា - Soriya Hospital

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(76)
2.4k
គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic

គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(251)
3.7k
មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Hospital

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
3.5k
មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភពលុច្ស

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(53)
2.8k