គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Clinic

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ - Roomchang Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(14)
3.3k
គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន - Jasmine Dental Clinic

គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន - Jasmine Dental Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(92)
783
First Center Polyclinic

First Center Polyclinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(17)
1.5k
បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(24)
3.6k
គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic

គ្លីនិកព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម - Diabetes Care Clinic

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(251)
3.5k
មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

មន្ទីរពហុព្យាបាល ដូនពេញសែនសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(19)
2.8k