ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 2.1K មើល

ពេទ្យធ្មេញ24-80 គឺជាពេទ្យធ្មេញទំនើបដែលបាន និងកំពុងផ្តល់ជូននូវសេវាព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ អនាម័យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ និងក្រមសីលធម៌ល្អ។

ជំនាញ
មាត់ ធ្មេញ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកទន្តបណ្ឌិត ហេង គីហាក់

Dr. Nicolas


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

10 ពិន្ទុ Based on 5 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 1 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 5 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}