(14 ពិន្ទុ)

មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផា ទី៤​

ផ្ទះ 00, ផ្លូវ 47, ស្រះចក, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 1.3K មើល

ជំនាញ
កុមារ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ


ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

14 ពិន្ទុ Based on 5 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 5 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}