(0 ពិន្ទុ)

អង្គការ ស៊ី.អិម.អិម.ស៊ី ក្តីសង្ឃឹមនៃយេរេមា

ផ្ទះ 306E2 , ផ្លូវ 128, មិត្ដភាព, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 94 មើល

Christian Medical Ministry to Cambodia Jeremiah's Hope(CMMC) Providing excellent medical care for Cambodian people! Surgery: Neurology & Urology Consultation: Neurology, Urology & Cardiology Tel: 023 67 75 666/333

ជំនាញ

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

0 ពិន្ទុ Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 0 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}