(8 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកសើស្បែក និងកាមរោគ វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុក សាវឿន

ផ្ទះ 15C, ផ្លូវ 213, វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 4.4K មើល

ជំនាញ
កាមរោគ សើស្បែក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជ. ប៉ុក សាវឿន


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

8 ពិន្ទុ Based on 5 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 1 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 5 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}