(35 ពិន្ទុ)

គ្លីនិក វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ាវ សុខា

ផ្ទះ 81, ផ្លូវ 141, វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 3.8K មើល

ជំនាញ
មហារីក​
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ


ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ាវ សុខា

ការសិក្សាទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ៖
-ឆ្នាំ ១៩៩២៖ បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ ពិសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
-ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់ ១៩៩៨៖ បន្តថ្នាក់សិក្សាឯកទេសជំងឺមហារីកពីប្រទេសវៀតណាម
-ឆ្នាំ ២០០០​ ដល់ ២០០៣៖ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកជំងឺមហារីកពីប្រទេសបារាំង។

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្ត្រ៖
-ឆ្នាំ ១៩៩២៖ ចូលបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង
-ឆ្នាំ ២០០៣៖ចូលបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែកមហារីក នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត
-ឆ្នាំ ២០១២ រហូតបច្ចុប្បន្ន៖ ជាប្រធានផ្នែកមហារីក និងជំងឺឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត៕


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

35 ពិន្ទុ Based on 16 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 3 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 16 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}