(1865 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកឯកទេស អេគីប - EKiP Gastrointestinal and Liver Specialist Clinic

ផ្ទះ 94D&E, ផ្លូវ 70, ស្រះចក, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 19.2K មើល

គ្លីនិកឯកទេស ថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀន និង ឬសដូងបាត ដែលផ្តល់សេវាកំរិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត័សុខាភិបាល និង ប្រទេសបារាំង ជប៉ុន សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័៖011 553317 / 070 553317 / 066 553317

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម ឫសដូងបាត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

Gastroenterologist

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ស៊ង សុភីរម្យ

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀន​និងឬសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យCLAUDE BERNARD LYON1 ប្រទេសបារាំង

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ហាក់​ ចាន់ភក្តី

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀ់ន​ និងឬសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

វិញាបនប័ត្របណ្តុះបណ្តាលឯកទេសឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន​ សាកលវិទ្យាល័យ​NAGOYA ប្រទេសជប៉ុន

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ឈាង​ សីុដេត

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀ់ន​និងឫសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

វិញាបនប័ត្របណ្តុះបណ្តាលឯកទេសឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន​ សាកលវិទ្យាល័យ​NAGOYA ប្រទេសជប៉ុន

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ថាវ​ សីុដានីន

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន​ និង​ ឬសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសថ្លើម ក្រពះ ពោះវៀន​ BORDEAUX ប្រទេសបារាំង

សញ្ញាបត្រ័ឯកទេសឫសដូងបាត សាកលវិទ្យាល័យ​​ RENNES ប្រទេសបារាំង


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

1865 ពិន្ទុ Based on 714 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 18 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 714 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}