ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.2K មើល

ជំនាញ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទន្តបណ្ឌិត សូវ សុខយី

ប្រវត្តិការសិក្សាទាក់ទងនឹងផ្នែកទន្តសាស្ត្រ
•  ឆ្នាំ២០១០ លោកស្រីទន្តបណ្ឌិតបានទទួលសញ្ញាបត្រទន្តបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែក
វះកាត់ធ្មេញ ពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ប្រទេសកម្ពុជា
•  ឆ្នាំ២០១២ លោកស្រីទន្តបណ្ឌិតបានទទួលសញ្ញាបត្រឯកទេសផ្នែកដាំបង្គោល-
ធ្មេញពី Harvard School of Dental Medicine សហរដ្ឋអាមេរិក
•  ឆ្នាំ២០១៤ លោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកជំនាញដាំបង្គោលធ្មេញពី New 
York University College of Dentistry
•  ឆ្នាំ២០១៥ លោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់ផ្នែកដាំបង្គោលធ្មេញពី New 
York University College of Dentistry ។ 

  បទពិសោធន៍ការងារទន្តសាស្ត្រ 
•  ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ លោកស្រីជាទន្តបណ្ឌិតនិងជាប្រធានគ្លីនិកធ្មេញសុវណ្ណភូមិ
•  ឆ្នាំ២០១៤-២០១៧ លោកស្រីជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុនផ្នែក
ទន្តវទនសាស្ត្រ
•  បច្ចុប្បន្ន លោកស្រីជាប្រធានផ្នែកទន្តសាស្ត្រប្រចាំគ្លីនិកធ្មេញ យ័រដាន ផេត្រា។


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

-2 ពិន្ទុ Based on 1 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 1 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}