ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 789 មើល

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន! ការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អ គួបសមនិងការមើលថែទាំ និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងឌិតដល់ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៍ខ្ពស់ពីសំណាក់ គ្រូពេទ្យធ្មេញ និងជំនួយការដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងមានបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំ។ គ្រូពេទ្យធ្មេញនីមួយៗសុទ្ធតែបានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាល។

ជំនាញ
មាត់ ធ្មេញ
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

0 ពិន្ទុ Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 0 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}