(21 ពិន្ទុ)

បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាល វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ បូនី

ផ្ទះ 653, ផ្លូវ 128, ទឹកល្អក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 3K មើល

Liver Center, Gastroscopy, colonoscopy, Ultrasound ( Echo ), Cooporate with SES ( Senior Expert Service ) - Dr. Med. Dieter Oehmer from Germany.

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកស្រី វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ បូនី

អតីតគ្រូពេទ្យព្យាបាលសង្រ្គោះបន្ទាន់ ឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ ។ បច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅគ្លីនិកផ្ទាល់ខ្លួន ពិនិត្យព្យបាល ជំងឺថ្លើម A B C​ ទាចទឹកឆ្លុះក្រពះ ពោះវៀន និងព្យាបាលសន្លាក់។


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

21 ពិន្ទុ Based on 11 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 3 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 11 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}