(25 ពិន្ទុ)

មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម

ផ្ទះ 57-58 , ផ្លូវ 125 , វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.9K មើល

ជំនាញ
តម្រងនោម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

25 ពិន្ទុ Based on 9 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 3 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 9 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}