(255 ពិន្ទុ)

មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​ - Dr. Kong Piseth Eye Hospital

ផ្ទះ 108, ផ្លូវ 110, ទឹកល្អក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 14.5K មើល

The Hospital serves as One stop solution for complete eye care with associated services like Optical, Pharmacy, Laboratary. - Observation gallery associated with Operation Theatre for viewing ongoing surgery by family members. - 1st to launch the spectacle removal procedure LASIK in Cambodia - 1st to introduce Corneal Services (Corneal Transplantation) in Cambodia - Destination for complete eye care for Cambodia & Neighbouring countries.

ជំនាញ
ភ្នែក​
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

សាស្ត្រាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត គង់ ពិសិដ្ឋ

-ជានាយកនៃមន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ
-ជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង និងជាប្រធានអគារចក្ខុរោគក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
-ប្រធានអាសនៈ និងជាសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនថ្នាក់វេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ និងថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុរោគនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
-ប្រធានអាសនៈនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ខ.ភ.ម
-អតីតនិស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលភ្នំពេញជំនាន់ទី១៥ (បញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ១៩៩៣)
-ឆ្នាំ១៩៩៨ បម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង អគារចក្ខុរោគ
-បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាហ៊ីដុល ប្រទេសថៃ (រយៈពេល៤ឆ្នាំ) ដោយសិក្សាឯកទេសចក្ខុរោគ (រយៈពេល៣ឆ្នាំ) និងឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសៃបាតភ្នែក (រយៈពេល១ឆ្នាំ)
-បន្តបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង

វេជ្ជ. លិប​ យូ

២០០៣​-២០០៩ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

២០០៩-២០១២ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសចក្ខុរោគ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល​

២០១៥ បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសៃបាតភ្នែក​ ប្រទេសឥណ្ឌា

២០១៦- សិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្ត នៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ

 

 

វេជ្ជ. លី ម៉ារីណា

២០០៤-២០១១ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

២០១១​-២០១៣ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសចក្ខុរោគនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

២០១៦​ បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសៃបាតភ្នែកនៅទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េ


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

255 ពិន្ទុ Based on 92 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 11 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 92 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}