ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.3K មើល

Nursing Service Center (NSC) is a local clinic that provides various kinds of treatment.Doctors and staffs at NSC are highly trained and qualified for the service.

ជំនាញ
សុខភាពស្រ្តី ឈាម អេកូសាស្រ្ត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជ​.​ លី សុខី

វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ លី សុខី ឯកទេស​ អេកូសាស្រ្ត ជានាយក គ្លីនិក អិុន អេស សីុ
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេស ជប៉ុន


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

11 ពិន្ទុ Based on 4 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 4 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}