ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 1.8K មើល

ជំនាញ
ភ្នែក​
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

 • Monday -
 • Tuesday -
 • Wednesday -
 • Thursday -
 • Friday -
 • Saturday -
 • Sunday -

ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ោក ធន

 • បម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ផ្នែកជំងឺភ្នែក
 •  ប្រធានសមាគមភ្នែកអណត្តិ២០១៤-២០១៦ (បញ្ចប់ឆ្នាំ២០១៧)
 • ១៩៨៦-១៩៩២ សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅភ្នំពេញ
 • ១៩៩២-១៩៩៦ បន្តជំនាញថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវះកាត់
 • ២០០៤-២០០៥ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកកញ្ចក់ភ្នែកជាន់ខ្ពស់ (ប្រទេសឥណ្ឌា)
 • ធ្លាប់បានទទួលការសិក្សានៅបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ប្រទេសអង់គ្លេស ហ្វីលីពីន នេប៉ាល់

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

12 ពិន្ទុ Based on 5 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 3 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 5 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}