(0 ពិន្ទុ)

មន្ទីរព្យាបាលជំងឺសេីស្បែក ព្រីម៉ា

ផ្ទះ 114A-B, ផ្លូវ 139, វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 751 មើល

ជំនាញ
កាមរោគ សើស្បែក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

0 ពិន្ទុ Based on 2 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 2 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}