(36 ពិន្ទុ)

គ្លីនិក សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ី ស៊ីថាច

ផ្ទះ 8E0, ផ្លូវ 109, មិត្ដភាព, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 3.3K មើល

គ្លីនិកនេះបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ដោយសាស្រ្តាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរោគសើស្បែក ម៉ី ស៊ីថាច​ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសសើស្បែកពីសាកលវិទ្យាល័យ មុនស្ទឺ (University of Munster) ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ជំនាញ
សើស្បែក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកសាស្រ្តាចារ្យ ម៉ី ស៊ីថាច

-បម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ និងជាអ្នកបង្កើតផ្នែកសើស្បែកដំបូងគេនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ
-ជាប្រធានផ្នែកជំងឺសើស្បែករបស់មន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈ
-ប្រធានផ្នែកជំងឺសើស្បែកនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ទទួលបន្ទុកបណ្តុះបណ្តាលឯកទេសសើស្បែក
-ឆ្នាំ១៩៩៧ បញ្ចប់សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបម្រើការងារជាវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅរយៈពេល២ឆ្នាំ
-បន្តការសិក្សានៅប្រទេសអាលឺម៉ង់រយៈពេល៥ឆ្នាំ


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

36 ពិន្ទុ Based on 23 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 4 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 23 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}