(8 ពិន្ទុ)

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល និងសម្ភព សានីន

ផ្ទះ 39A, ផ្លូវ 169, វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 1.7K មើល

ជំនាញ
សុខភាពស្រ្តី ​រូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ


ក្រុមការងារ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ជា ចាន់ឌី

-ជាប្រធានផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្រ្តនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ និងជាម្ចាស់មន្ទីរសំរាកព្យាបាលសានីន
-អតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
-បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវិទ្យុសាស្រ្ត និងវូបភាពវេជ្ជសាស្រ្តឆ្នាំ២០០៦
-បន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល១កន្លះឆ្នាំ និងត្រលប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ២០០៧
-បន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងម្តងទៀតអំពីថ្នាក់ឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ  និងបញ្ចប់ឆ្នាំ២០១១


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

8 ពិន្ទុ Based on 3 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 3 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}