(11 ពិន្ទុ)

មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សែនសុខ

ផ្ទះ 91-96, ផ្លូវ 1986, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 2.7K មើល

ជំនាញ
មហារីក​
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ


ក្រុមការងារ

Turobova Tatiana

វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេសជំងឺនមហារីកកូនក្មេង និងមហារីកទូទៅ។​​ សព្វថ្ងៃជាប្រធាន​ផ្នែក មហារីក នៅមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិសែនសុខ។ 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

11 ពិន្ទុ Based on 6 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 3 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 6 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}