ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1.2K មើល

ជំនាញ
សើស្បែក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ


ក្រុមការងារ

វេជ្ជ. គា ហង្សសុវណ្ណ

ប្រវត្តិការសិក្សាទាក់ទងនឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត៖
•  ឆ្នាំ២០១៥ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តជាតិ
•  ក្រោយមក  លោកបានបន្តការសិក្សាផ្នែក
ស្បែកបន្ថែមនៅប្រទេសកូរ៉េ និងសិង្ហបុរី។

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្រ្ត៖
•  បច្ចុប្បន្នលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាប្រធាន អេសវី គ្លីនិក និងឡេស៊ែ ព្រមទាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
នៃការភៀលមុខជំុវិញពិភពលោក) International peeling society, SWISS Academy of cosmetic dermatology and Aesthetic medicine (SACDAM)។
•  លោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃការ
បោះពុម្ពសៀវភៅ Atlas of Dermatology, Dermatopathology and Venereology។


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

-4 ពិន្ទុ Based on 2 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 2 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 2 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}