(2 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកម៉ារីស្តូបច្បារអំពៅ - Marie Stopes Chbar Ampov

ផ្ទះ 15, ផ្លូវ 01, ច្បារអំពៅទី ២, ច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 11 ខែមុន 599 មើល

គ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជា ភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាឈានមុខគេផ្នែករំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព ពន្យារកំណើត សុខភាពបន្តពូជ និងផ្លូវភេទ។

ជំនាញ
កាមរោគ សុខភាពស្រ្តី
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Tuesday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Wednesday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Thursday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Friday 8:00 AM - 12:00 PM
  • Saturday 8:00 AM - 5:30 AM
  • Sunday 7:30 AM - 4:30 PM

ក្រុមការងារ

លោក ឡេង ម៉ុន -Mr. Leng Mon

ឃន់ រត្ននា - Khun Rathna

ទូច សុផារ៉ាត់ - Touch Sopharath

ផេង សុខលី - Phang Sokly

កាំង ទិត្យធារី - Kaing Tettheary

ព្រៀក ធា - Priek Thea

សាំង ពៅ - Seang Peou

យិន ម៉ាលីស - Yin Malis


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

2 ពិន្ទុ Based on 1 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 1 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 1 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}