(0 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកម៉ារីស្តូបតាខ្មៅ - Marie Stopes Takhmao

ផ្ទះ 538, ផ្លូវ 21, តាខ្មៅ, តាខ្មៅ, កណ្ដាល, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 11 ខែមុន 551 មើល

គ្លិនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺ ជា ភ្នាក់ងារ ផ្តល់សេវាឈាន មុខ គេ ផ្នែក រំលូត កូនដោយសុវត្ថិភាព ពន្យារកំណើត សុខភាពបន្តពូជ និងផ្លូវភេទ។

ជំនាញ
កាមរោគ សុខភាពស្រ្តី
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Tuesday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Wednesday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Thursday 8:00 AM - 5:00 PM
  • Friday 8:00 AM - 12:00 PM
  • Saturday 12:00 AM - 12:30 AM
  • Sunday 7:30 AM - 4:30 PM

ក្រុមការងារ

វេជ្ជ. ស៊ី សុទ្ធអមត្ថា- Dr. Sy Soth Amtha/ MD

កែវ ពិសី- Keo Pisey

ប៉ិច ពីយ៉ាណា- Pich Piyana

លឹម ផានិត-Lim Phanith

ផាត រលក្ស្មីណ៍

នឿន សុធារី- Noeum Sotheary

យិន ម៉ារ៉ាឌី -Yin Marady

ងិន ស្រីតូច- Ngin Sreytoch


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

0 ពិន្ទុ Based on 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 0 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}