(2 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកសើរស្បែក​និងឡែសឺរ Ratapong Skincare and Laser

ផ្ទះ 2, ផ្លូវ 72P, ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 6 ខែមុន 804 មើល

Ratapong specializes in skincare and laser that make you feel young and shining.

ជំនាញ
សើស្បែក សម្ផស្ស
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday 8:00 AM - 7:00 PM
  • Tuesday 8:00 AM - 7:00 PM
  • Wednesday 8:00 AM - 7:00 PM
  • Thursday 8:00 AM - 7:00 PM
  • Friday 8:00 AM - 7:00 PM
  • Saturday 8:00 AM - 7:00 PM
  • Sunday 8:00 AM - 7:00 PM

ក្រុមការងារ

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

2 ពិន្ទុ Based on 1 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 1 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}