53 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន​

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន! ការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អ គួបសមនិងការមើលថែទាំ និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងឌិតដល់ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៍ខ្ពស់ពីសំណាក់ គ្រូពេទ្យធ្មេញ និងជំនួយការដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងមានបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំ។ គ្រូពេទ្យធ្មេញនីមួយៗសុទ្ធតែបានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាល។

ផ្ទះ 20A, ផ្លូវ 134, វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   មាត់ ធ្មេញ

3 ឆ្នាំមុន 1.1K មើល