98 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

QH Medicare (Center of Dialysis)

We are improving quality of life patients kidney disease and providing international standards of hemodialysis. Best our concept is single use.

ផ្ទះ 01, ផ្លូវ 01, ទួលស្វាយព្រៃទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   តម្រងនោម

2 ឆ្នាំមុន 264 មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិក សុខភាព​ ថ្មី

Foreign and Cambodian operated Clinic Near Monivong and Toul Tom Pong. Fully licensed by the Ministry of Health Cambodia. Open 24 hours a day, 7 days a week, with no public holiday closures. We have an in house laboratory where the majority of blood tests are undertaken. Some tests are sent to other larger laboratories when required. We have an excellent network of partner providers with proven competencies and quality in Phnom Penh, so that patients can be referred to appropriate care quickly and efficiently.

ផ្ទះ 00, ផ្លូវ 99, បឹងត្របែក, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ទឹកនោមផ្អែម កុមារ

2 ឆ្នាំមុន 893 មើល