98 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិក វិសារ

At our clinic, we offer clients for medical check-up program, general and specialized consultation and treatment. We also works with partners to offer best solutions for our clients based on their needs and choices. Our key specialty is continued treatment and care for elder people who have concerns with strokes, diabetes, cancer, and chronicle disease. Our clients will be cared by our highly trained and skilled professionals and grounded in the Heart Head and Hand intelligence. You can chose the care support plan either at our clinic or at your home to your loved ones by assisting them in maintaining their independence and quality of life in the comfort of their own home or life care community. We are specializing in placing qualified healthcare professionals on an interim, short and long term basis to best fit your needs.

ផ្ទះ 53A, ផ្លូវ 430, ផ្សារដើមថ្កូវ, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ការព្យាបាលដោយ​ចលនា

3 ឆ្នាំមុន 1.2K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិក សាន់អន្តរជាតិ - Sun International Clinic

មានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជនជាតិជប៉ុន និងគិលានុបដ្ឋជនជាតិជប៉ុន ដែលមាននៅសាន់អ៊ិនធើណាស៊ឺនណ ល គ្លិនិក ដើម្បីផ្ដល់សេវ៉ាថែទាំសុខភាព, លើកតម្បូងនៅកម្ពុជា។​ មានឯកទេសដូចជា៖ ផ្នែកវិជ្ជសាស្រ្តទូទៅ, ផ្នែក ត្រចៀក ច្រម៉ុះ បំពុងក, ផ្នែកឆ្អឹង, ផ្នែកកុម៉ា,​ ផ្នែកចំណិអាហារ, ផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ​ ក្រពះ ពោះវៀន, ផ្នែកចាក់ថ្នាំបង្ការវ៉ាក់ស៊ាំង, ផ្នែកពិនិត្យសុខភាពទូទៅ។

ផ្ទះ 18, ផ្លូវ 302, បឹងកេងកងទី ១, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ទឹកនោមផ្អែម ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ឆ្អឹង និងសន្លាក់

3 ឆ្នាំមុន 1.5K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

International Specialist Eye Center

International Specialist Eye Center is Cambodian - International cooperation and commenced operation on 01 November 2015

ផ្ទះ 111, ផ្លូវ 199, ទួលទំពូងទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ភ្នែក​

3 ឆ្នាំមុន 1.4K មើល