76 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

មន្ទីរពហុព្យាបាល សុខ សុឡុង

Welcome to Poly Clinic Sok Solong. First of all, We would like to introduce ourself that we're starting since 2009 till now and it've been 4years and half, our clinic there're many kind of service and a good service also, Actually we had many good professional Doctor and our stuff are kindly respectful work hard and try our best to take care our patient. By another hand our clinic are really good to helping patient that falling in emergency. Kind of service we had many kind of surgeon with professional Doctor, and Delivery baby . even we small but actually we are good likely to another big hospital. Finally, about the price it's acceptable and suitable to every kind of people. we hope and wish that can give you guy a really good service .

ផ្ទះ 2A, ផ្លូវ 516, បឹងកក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

2 ឆ្នាំមុន 893 មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ