76 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកសើស្បែក ភ្នំពេញ

គ្លីនិកយើងខ្ញុំមានពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺស្បែក គ្រប់ជំងឺស្បែក មនុស្សចាស់និងក្មេង ដូចជា មុខមុន មុខជាំ រមាស់ សង្វារ លើស្បែក ជំងឺសក់ និងក្រចក

ផ្ទះ 181 AB, ផ្លូវ 215 , ផ្សារដេប៉ូទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

3 ឆ្នាំមុន 1.4K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

មន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញ សុខ ជា

Sok Chea Dental Clinic, Phnom Penh, Cambodia offers international quality dental care and specialized treatment. Right from the day of the establishment, we have strived and succeeded in providing high quality of dental care. Our families have been involved in Dentistry over than 60 years. We draw up the talents of qualified dental practitioner and specialists to offer patient oriented treatment at Sok Chea Dental Clinic. Our professional team of highly motivated dentists have achieved undergraduate and post graduate in specialized fields from prominent local and international universities where they also lecture and train dental students. For the better treatment the clinic has special rooms and dental units for different treatment. The clinic has a total of 17 dental units to make sure that these could provide a proper treatment on time for our patient. We also have fully equipped modern dental instruments and materials that are among the highest standard of technology in Cambodia. While this provides customers with more options for treatment, we also protect you with out standing sterilization methods which ensure the safe possible treatment. Currently SOK CHEA DENTAL CLINIC has three convenient locations. All are suitable for your varied dental needs.

ផ្ទះ 114, ផ្លូវ 138, ទឹកល្អក់ទី ២, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   មាត់ ធ្មេញ

3 ឆ្នាំមុន 1.7K មើល