342 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកកុមារ​ បាយ័នភ្នំពេញ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺកុមារបាយ័នភ្នំពេញសញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាង ជំងឺកុមារ និង ទារក។ គ្លីនិកបាយ័នភ្នំពេញជាគ្លីនិកកុមារដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាដែលមានគុណភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការថែរក្សាសុខភាពរបស់កុមារ ។ គោលដៅរបស់យើងគឺបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលខ្ពស់ អនាម័យស្អាត សេវាកម្មល្អ បុគ្គលិកសុភាពរាបសា មានសមត្ថភាព និង យកចិត្តទុកកម្រិតខ្ពស់បំផុតដល់កុមារ ។ សុខភាពកូនរបស់អ្នកគឺ ជាក្តីបារម្ភខ្ពស់បំផុតរបស់យើងខ្ញុំ។

ផ្ទះ 777, ផ្លូវ 1015 , ភ្នំពេញថ្មី, សែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   កុមារ

2 ឆ្នាំមុន 2.2K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ