341 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

មន្ទីរពហុព្យាបាល សុខ សុឡុង

Welcome to Poly Clinic Sok Solong. First of all, We would like to introduce ourself that we're starting since 2009 till now and it've been 4years and half, our clinic there're many kind of service and a good service also, Actually we had many good professional Doctor and our stuff are kindly respectful work hard and try our best to take care our patient. By another hand our clinic are really good to helping patient that falling in emergency. Kind of service we had many kind of surgeon with professional Doctor, and Delivery baby . even we small but actually we are good likely to another big hospital. Finally, about the price it's acceptable and suitable to every kind of people. we hope and wish that can give you guy a really good service .

ផ្ទះ 2A, ផ្លូវ 516, បឹងកក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

2 ឆ្នាំមុន 1K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ គឺជាគ្លីនិកឯកទេសព្យាបាល និងវះកាត់ភ្នែក ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌល ព្យាបាលជំងឺទឺកដក់ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេស។ យើងផ្តោត សំខាន់លើការផ្តល់សេវាល្អដល់អតិថិជន ដោយតម្លៃសមរម្យ និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

ផ្ទះ 47Eo, ផ្លូវ VI-13, ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ភ្នែក​

3 ឆ្នាំមុន 18.4K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

QH Medicare (Center of Dialysis)

We are improving quality of life patients kidney disease and providing international standards of hemodialysis. Best our concept is single use.

ផ្ទះ 01, ផ្លូវ 01, ទួលស្វាយព្រៃទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   តម្រងនោម

3 ឆ្នាំមុន 351 មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិក សុខភាព​ ថ្មី

Foreign and Cambodian operated Clinic Near Monivong and Toul Tom Pong. Fully licensed by the Ministry of Health Cambodia. Open 24 hours a day, 7 days a week, with no public holiday closures. We have an in house laboratory where the majority of blood tests are undertaken. Some tests are sent to other larger laboratories when required. We have an excellent network of partner providers with proven competencies and quality in Phnom Penh, so that patients can be referred to appropriate care quickly and efficiently.

ផ្ទះ 00, ផ្លូវ 99, បឹងត្របែក, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   ទឹកនោមផ្អែម កុមារ

3 ឆ្នាំមុន 1K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ