341 លទ្ធផល

មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន​

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ គ្លីនិកធ្មេញ គាត លីសាន! ការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អ គួបសមនិងការមើលថែទាំ និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងឌិតដល់ ប្រកបដោយក្រមសីលធម៍ខ្ពស់ពីសំណាក់ គ្រូពេទ្យធ្មេញ និងជំនួយការដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងមានបទពិសោធន៏ច្រើនឆ្នាំ។ គ្រូពេទ្យធ្មេញនីមួយៗសុទ្ធតែបានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាល។

ផ្ទះ 20A, ផ្លូវ 134, វាលវង់, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ជំនាញ:   មាត់ ធ្មេញ

3 ឆ្នាំមុន 1K មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ

អង្គការ ស៊ី.អិម.អិម.ស៊ី ក្តីសង្ឃឹមនៃយេរេមា

Christian Medical Ministry to Cambodia Jeremiah's Hope(CMMC) Providing excellent medical care for Cambodian people! Surgery: Neurology & Urology Consultation: Neurology, Urology & Cardiology Tel: 023 67 75 666/333

ផ្ទះ 306E2 , ផ្លូវ 128, មិត្ដភាព, ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

3 ឆ្នាំមុន 264 មើល
មើលបន្ថែម
បន្ទប់ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្លីនិក មន្ទីរពេទ្យ